EMPLOY
채용정보
채용공고
복리후생제도

문의메일 : Mail to admin
팩스 : 043-872-9814

- 평일 : 오전 08:30 ~17:30 까지
- 서울사무실
02-497-9684 / 02-465-3232
FAX 02-497-9685

채용정보 > 복리후생제도
복리후생제도

상호 : 삼미스피커(주)  사업장주소 : 충북 음성군 원남면 문암리 208 (369-863)   대표자 : 이문주  사업자번호 : 303-81-21408
대표안내전화 : 043-872-9811/3   FAX :  043-872-9814   개인정보보호책임자 : 김하병
Copyright ⓒ 2021 Sammi Sound Tech Co., Ltd.. All rights reserved.